STIPENDIA

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je finanční obnos, který získají studenti za dosažení výborných studijních výsledků.

Ubytovací stipendium

Na stipendium ma nárok student prezenčního studia s trvalým pobytem mimo okres Karviná. Stipendium stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí.

Sociální stipendium

Nárok na sociální stipendium se prokazuje písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory.

Podporujeme talentované studenty (Stipendijní program rektora)

Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium mohou získat uchazeči za mimořádné aktivity na střední škole a kteří se poprvé zapsali na Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné.

Na základě rozhodnutí rektora mají možnost studenti poprvé zapsaní do studia na Slezské univerzitě v Opavě získat talentové stipendium za mimořádné aktivity, které úspěšně absolvovali během studia na střední škole. Kromě možnosti získat talentové stipendium za výborný průměr známek z maturitního vysvědčení, za úspěšné řešení soutěží pořádaných MŠMT, je také možnost získat stipendium za úspěšné absolvování soutěží pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě a jejími součástmi.

Jednou takovou soutěží pro střední školy je také Business Gate Solutions. Členkami vítězného týmu byly, nyní již studentky prvního ročníku bakalářského studijního oboru Podnikové ekonomiky a managementu specializace Marketing a obchod na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Nikol Kajsturová a Adéla Halouzková. Právě díky tomuto úspěchu získala možnost po dobu studia prvního ročníku pobírat talentové stipendium. Obě studentky tak otevřely dveře dalším nadaným středoškolským studentům, aby díky své aktivitě získali podporu stipendijního programu pro rozvoj svých schopností i v pokračujícím studiu na vysoké škole.

Nikol a Adéla, studentky 1. ročníku

Matěj se ze špatných známek vyhrabal. Dokonce tak, že dnes středoškolskou matiku sám doučuje. Odmaturoval pouze s jednou dvojkou, což by samo o sobě stačilo na získání stipendia za výborný prospěch na maturitním vysvědčení ze Stipendijního programu rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě (20.000 Kč v prvním roce studia). Jenže Matěj se v rámci práce na sobě zúčastnil dvou soutěží pořádaných Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, jejichž předmětem bylo zpracování esejí na zadaná témata a v obou(!) se umístil v rámci prvních třech míst. Zmíněný stipendijní program totiž oceňuje i takovouto aktivitu a za ocenění v soutěžích pro středoškolské studenty pořádaných Slezskou univerzitou také přiznává stipendium (pro 1. rok studia) ve výši 2.000 Kč měsíčně, přičemž tato stipendia se nesčítají, přiznává se to nejvyšší.

Text: https://jinak.slu.cz/#pribeh-vuli-odhodlanim-jde-vse

Matějův příběh, Vůlí a odhodláním jde vše