MANAŽERSKÁ INFORMATIKA

Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program Manažerská informatika je zaměřen na přípravu inženýrů se znalostmi systémového přístupu a aplikačního využití a řízení informačních a komunikačních technologií v různých typech podniků a organizací.

Během studia proniknete do hlubin moderních informačních technologií, informačních systémů, počítačových sítí, webových aplikací a dalších oblastí současné informatiky. Tento program je dostupný jak v prezenční, tak v kombinované formě studia a je zaměřen zejména na uplatnění informačních technologií v různých typech firem nebo institucích veřejné správy.

Uplatnění

Budete připraveni zastávat klíčové řídicí a manažerské funkce, ve kterých uplatníte své znalosti systémového přístupu a aplikací informačních a komunikačních technologií do rozhodovacích procesů podniku. Budete schopni zastávat vedoucí pozice při řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou nebo prodejní činností v oblasti výpočetní nebo kancelářské techniky a programového vybavení. Budete mít všechny předpoklady k založení vlastní firmy.

Charakteristika

Vybrané předměty

Předmět Strategický marketing poskytuje komplexní pohled na základy marketingu, jeho vývoj a strategické směřování skrze aktuální trendy. Seznámíte se s klíčovými obchodními modely, jako jsou Business Model Canvas a další. Dále se předmět zaměřuje na důkladnou analýzu marketingového prostředí pomocí metod jako SWOT nebo PEST a strategické plánování včetně definování vize a cílů firmy. Obsahem je i prozkoumání marketingového mixu a jeho aplikace na trhu, zejména v B2B segmentu. 

Předmět CRM systémy poskytuje vhled do konceptu a významu CRM, zahrnující moduly specifické pro různá odvětví, strategie zavádění a výběru systémů. Seznámíte se s komerčními a open-source CRM systémy, využitím informačních technologií v této oblasti, a prozkoumáte komunikační nástroje a kanály CRM, včetně kontaktních center a samoobslužných kanálů. Předmět dále obsahuje studium metrik a bezpečnostních aspektů CRM, oborových požadavků a jeho marketingové aplikace. Součástí je i přehled knowledge managementu, business intelligence, analytických algoritmů a datové vizualizace. 

Předmět Projektování informačních systémů poskytuje ucelený přehled o významu a aplikaci informačních a komunikačních technologií v podnikovém prostředí. Zabývá se modelováním procesů, hodnotovými řetězci a obchodními modely při přípravě IS/ICT projektů, včetně studií proveditelnosti a plánovacích procesů. Dále prozkoumáte metodiky vývoje IS, od strukturovaných po objektové a agilní, a získáte předpoklady pro řízení projektů od návrhu po realizaci, včetně školení uživatelů a náběhu systému. Předmět také zahrnuje práci s CASE nástroji a projektovými softwary jako MS Project. 

Předmět Modelování a simulace poskytuje komplexní pohled na definici systémů, jejich typy a základní prvky, a zahrnuje klasifikaci modelů používaných ve vědeckých disciplínách. Seznámíte se s různými modely a prozkoumáte rozlišení mezi různými typy simulací. Předmět dále pokrývá modelování podnikových procesů, využití notací jako BPMN a UML, a praktickou aplikaci simulačních nástrojů jako ARIS Express a Microsoft Visio. Budete se také věnovat experimentům a simulačním studiím s nástroji jako MAREA a Witness.

Předmět Rozhodovací analýza pro manažery se zaměřuje na vícekriteriální rozhodování, obsahující teoretické principy a praktické aplikace v manažerském rozhodování. Seznámíte se s procesy rozhodování, včetně stanovení cílů a kritérií. Předmět dále zkoumá modelování preferencí a metody rozhodování jako analytický hierarchický proces (AHP) a PROMETHEE. Zabývá se také rozhodováním v kontextu rizika a neurčitosti a věnuje se skupinovému rozhodování a konfliktním situacím, čímž poskytuje nástroje pro efektivní aplikaci těchto metod v praxi. 

Podívejte se na kompletní nabídku předmětů pro prezenčníkombinované studium.

Reference absolventa

Manažerská informatika mi dala skvělé základy a rozhled nejen na IT oblast, ale také propojení s realitou fungování samotného podniku a makro/mikro ekonomickými ukazateli. Díky tomu všemu mám možnost se dívat na věci z různých úhlů pohledů. To se hodí jak pro analytické práce, tak pro mou dosavadní práci v IT.

Informace pro studenty ze Slovenska

Za studium u nás se neplatí. Studenti ze Slovenska mají stejnou výhodu jako čeští studenti a studium na naší vysoké škole mají zdarma. Slovensky se domluvíte jak ve škole, tak v obchodě i v hospodě. Testy, zkoušky, závěrečnou práci i státnice mohou studenti vykonávat ve slovenštině. Přečti si více…

Vyplň elektronickou přihlášku

Potřebujete pomoct s výběrem studia?

Vyber si svůj program a ambasador ti odpoví na všechny otázky spojené se studiem. Ambasador je student fakulty. To znamená, že připraven je ti poradit někdo, kdo je jen o pár let starší než ty, a proto ti rozumí.